Projectes europeus d'innovació a través de la contractació pública

2008-2020 // Programes Intelligent Energy Europe i Horizon 2020

Una qualitat intrínseca de l'equip de l'Ecoinstitut ha estat la promoció del treball en xarxa a nivell internacional. En l'àmbit de la contractació sostenible, Ecoinstitut ha participat en diferents projectes europeus per promoure l'adopció de solucions innovadores en les diferents fases del procés de contractació.

Smart SPP - Innovació a través de la contractació (2008 - 2011) es centrava en la recerca de solucions innovadores amb baixes emissions a partir del diàleg previ amb el mercat, i l'elaboració d'una primera eina de càlcul de costos de cicle de vida i d'emissions de CO2, per tal de facilitar europeu la compra de solucions innovadores amb una feble petjada de carboni.

GPP 2020 - Contractació pública per a una economia baixa en carboni (2013-2016) va implementar més de 100 licitacions baixes en carboni per tal d'assolir reduccions significatives d'emissions de CO2 a través de la contractació pública. Es van avaluar i publicar els resultats i beneficis assolits de totes les licitacions realitzades. Addicionalment es van realitzar cursos de formació en contractació pública a responsables de contractació i a formadors/dores.

SPP Regions – Xarxes regionals per la compra sostenible (2018-2020)- es centra en la creació i ampliació de xarxes regionals de contractació pública sostenible i innovadora. En el marc del projecte també s'elaboren: informes sobre el diàleg amb el mercat, l'ús dels costs de cicle de vida en la contractació, i la contractació per l'economia circular; així com eines per estimar les emissions de CO2 i l'estalvi d'energia dels contractes.

Tots els projectes europeus es basen en la col·laboració entre socis estratègics i administracions públiques, i tots 3 estaven coordinats per l'ICLEI.