Pla Nacional de Compra i Contractació Pública Verda

2007-2011 // Ministeri del Medi Ambient, Rural i Marí (Administració General de l'Estat)

Ecoinstitut elabora i redacta en 2007 el document base del Plan de Contratación y Compra Pública Verde de la Administración General del Estado (AGE), aprovat pel Consell de Ministres l'11 de gener de 2008.

Com a part del desenvolupament del pla, i anualment des de 2008, fem formació per als i les responsables de compres i contractació de la AGE. El primer curs (2008) adreçat al personal tècnic del MARM i organismes dependents d'aquest i posteriorment (2009, 2010 i 2011) a personal de la resta de ministeris i organismes públics de la AGE.

A més, el 2010 i 2011, Ecoinstitut elabora els codis de bones pràctiques per la implementació de la compra i contractació verda previstos al Pla que ofereixen pautes per una millor definició de les necessitats de les licitacions i una millor gestió dels contractes, tenint en compte d'interacció amb altres serveis així com informació sobre els impactes dels contractes i fonts d'informació i de criteris a incloure als plecs.

Els codis tracten els grups de productes de manteniment i obres menors, paper i publicacions, neteja d'edificis i d'equips d'oficina.

Tots els documents es poden trobar i descarregar aquí.