On van els meus residus?

2012-2014 // Ajuntament de Barcelona

Per dissipar els dubtes i les falses creences existents sobre la gestió i el reciclatge dels residus municipals, Ecoinstitut realitza per l'Ajuntament de Barcelona un estudi sobre el camí realitzat pels diferents residus de la ciutat.

L'estudi augmenta el coneixement i la transparència sobre el camí de cadascuna de les diferents fraccions de residus domèstics recollides selectivament, tant als contenidors del carrer com als punts verds.

Mitjançant visites a les diferents plantes de tractament de residus i entrevistes amb els principals gestors, recuperadors i altres agents involucrats, Ecoinstitut aconsegueix treure l'entrellat de la cadena de gestió dels residus de Barcelona. L'estudi aporta informació detallada sobre les plantes on es dirigeix cada fracció, els processos de tractament i recuperació que segueix, les subfraccions de residus i/o de productes revaloritzables que es generen, i, en la mesura del possible, el destí final dels mateixos.

Amb aquesta informació, l'Ajuntament està desenvolupant recursos comunicacionals per fer arribar la informació, de forma divulgativa a la ciutadania.